Privaatsuspoliitika

1. Privaatuspoliitika tingimused

1.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Mittetulundusühing Efektiivne Altruism Eesti (registrikood:80421201) asukohaga Tartu, Ilmatsalu 50, 50408 ja e-mail: info@efektiivnealtruism.org.

1.2. Käesolevad tingimused kehtivad kõikidele MTÜ-ga seotud tegevuste ja teenuste kasutajatele ning sätestab alused, kuidas MTÜ andmeid töötleb.

1.3. Kasutades MTÜ veebilehte nõustute meie andmete töötlemise ja privaatsuspoliitika tingimustega.

1.4. Kinnitame, et isikuandmete (edaspidi ka andmed) töötlemine vastab Eesti ja Euroopa Liidu vastavatele õigusaktidele.

1.5. Käesolevad tingimused on kehtestatud 30.11.2021 seisuga. Jätame endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi, niisamuti ajakohastada või kõrvaldada käesolevate privaatsuspoliitika tingimuste või meie veebilehtede sisu või ligipääsu mis tahes ajahetkel, sellest eelnevalt ette teatades või ilma ette teatamata.

2. Andmete kogumine ja töötlemine

2.1. MTÜ tegeleb Eestis efektiivse altruismi uurimise ja edendamisega. Anneta Targalt on MTÜ poolt loodud veebileht ja platvorm, mille eesmärk on informeerida Eesti annetajaid tõhusatest annetusvõimalustest ning võimaldada annetada mugavalt ja tulumaksusoodustusega rahvusvahelistele mõjusatele heategevusorganisatsioonidele. Annetuste kogumise raames toimub Teie andmete töötlemine.

2.2. Andmetest töötleme:

2.2.1. teavet, mida Te olete meile ise andnud. Eelkõige on selleks nimi, isikukood (Maksu- ja Tolliametile edastamiseks selleks, et saaksite annetuselt tulumaksusoodustuse), e-maili aadress. E-mailile saadame teile kinnituse annetuse laekumise kohta ning teavituse, kui annetus on edastatud heategevusorganisatsiooni(de)le.

2.2.2. täiendavalt töötleme Teie andmeid MTÜ-ga kontaktis olemise kohta (eelkõige Teie e-kirjad, kirjalikult taasesitatav suhtlus ning nendega seotud andmed).

2.2.3. töötleme ka infotehnoloogilisi andmeid, mida veebileht või Teie seade kasutab MTÜ veebilehega kontakti loomiseks (eelkõige IP aadress, küpsised, operatsioonisüsteem, veebilehitseja tüüp, keel, veebilehe kasutamise aeg jms).

2.2.4. töötleme ka andmeid Teie konkreetse annetuse kohta (sealhulgas info pangakonto kohta).

3. Teatud kindlatüübiliste elektrooniliste andmete töötlemine

3.1. Veebilehel kasutatakse Google Analytics analüüsirakendust, mis omakorda kasutab erinevaid küpsiseid, et koguda infot, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad, teha selle kohta statistikat ning pakkuda ka kasutajaharjumustele vastavaid reklaame. Näiteks kogub veebileht küpsiste kaudu järgmist interneti logiinformatsiooni: kasutaja IP-aadress, operatsioonisüsteem, veebilehitseja tüüp, keel, veebilehe kasutamise aeg.

3.2. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

3.3. Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

3.4. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

4. Õiguslik alus

Isiku andmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel, kui:

4.1. olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;

4.2. töötlemine on vajalik, et täita MTÜle kohalduvaid õiguslikke kohustusi;

4.3. töötlemine on vajalik, et kaitsta Teie või mõne teise füüsilise isiku elulisi huvisid;

4.4. töötlemine on vajalik avalikkuse huvides täidetava ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud meile ülesandeks;

4.5. töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õiguslikes huvides, välja arvatud juhul, kus nende huvide suhtes on ülimuslikud Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige, kui olete laps;

4.6. muud kohalduvad andmete töötlemise õiguslikud alused, eelkõige liikmesriikide õiguse sätted

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1. Isikuandmed edastatakse MTÜ poolt Teiega seotud teenuse või tegevuse pakkumisega, kui selles osaleb mõni MTÜ koostööpartner.

5.2. MTÜ võib kaasata väliseid teenuseosutajaid, kes tegutsevad MTÜ andmete töötlejana, et osutada MTÜ-le teatud teenuseid, näiteks veebilehe teenuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuseosutajad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda.

5.3. MTÜ võib edastada ka andmeid MTÜ tegevust rahastavatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele tõendamaks MTÜ tegevust ning selle ulatust ja tagada jätkusuutlik MTÜ majandustegevus.

5.4. MTÜ nõuab alati, et need välised teenuseosutajad ja koostööpartnerid rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus.

6. Andmete turvalisus

6.1. Isikuandmeid hoitakse virtuaal-ja privaatserverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

6.2. Juurdepääs isikuandmetele on MTÜ juhatusel/töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Teie päringuid ja tegeleda Teie MTÜ-ga seotud tegevuste ja teenuste kasutamise korraldamisel.

6.3. Kasutame andmete konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Infoturbe-alase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.

6.4. Lähtume põhimõttest, et personaalse info edastamine ja kogumine peaks olema võimalikult turvaline. Siiski tuleb arvestada, et alati on olemas teatud riskid ning ükski tehnoloogiline süsteem ei ole täiuslikult turvaline.

7. Isikandmetega seotud õiguste teostamine

7.1. Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta.

7.2. Lisaks võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil, kandmata ühtegi muud kulu peale edastamise kulude kooskõlas põhitariifidega.

7.3. Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on Teil õigus:

7.3.1. taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele,

7.3.2. taotleda oma isikuandmete parandamist,

7.3.3. taotleda oma isikuandmete kustutamist,

7.3.4. taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut

7.3.5. taotleda andmete kaasaskantavust,

7.3.6. avaldada vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele (sealhulgas vastuseisu oma profileerimisele)

7.3.7. avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele)

7.3.8. oma õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust.

7.3.9. kaebuste korral on Teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

8. Andmete säilitamine

8.1. Teie andmeid säilitatakse nii elektrooniliselt kui paberkandjal. Seejuures mitte kõikide andmete säilitamist ei dubleerita. Nii on osad andmed salvestatud ja säilitatud üksnes elektrooniliselt või paberkandjal.

8.2. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste ja toodete osutamiseks. Kui meievaheline suhe on lõppenud, kustutame Teie isikuandmed või muudame Teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Võime säilitada Teie kontaktandmeid ja huvi meie tegevuse ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui olete lubanud MTÜ saata Teile turundusmaterjale.

8.3. Lisaks võib MTÜ-l olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid Teie isikuandmeid 7 aastat pärast vastavat maksustamise aastat. Võime Teie isikuandmeid säilitada ka pärast lepingulise suhte lõppu, kui Teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame Teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. Ulatuses, milles see on võimalik, piirame pärast lepingulise suhte lõppu Teie isikuandmete töötlemist selliste piiratud eesmärkidega.